Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is cofinanced with funds from the European Union and Russian Federation

O Projekcie

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie
Reconstruction of the national road No. 65 within the Gołdap – Kowale Oleckie section

Umowa o dofinansowanie Projektu nr ILPR.01.02.01-28-008/10-00 podpisana została w dniu 30.04.2013 r.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu transgranicznego (po obu stronach granicy) poprzez poprawę dostępności polsko-rosyjskiego przejścia granicznego Gołdap – Gusiew. Realizacja celu głównego przyczyni się do poprawy spójności wewnętrznej regionu i zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej a w konsekwencji wpłynie na wzrost jego konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Cel ten jest zgodny ze strategicznymi celami Programu i wpływa na usuwanie wspólnych barier rozwojowych Regionu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez zacieśnioną współpracę transgraniczną Partnerów Projektu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości powiązań komunikacyjnych z krajowym i międzynarodowym układem transportowym (dostęp do sieci TEN-T oraz kluczowych dla regionu dróg), poprawę bezpieczeństwa ruchu m.in. poprzez redukcję wypadków oraz skrócenie czasu przejazdu pojazdów (podróży), a także podwyższenie jakości przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 65 (m.in. poprzez przystosowanie nośności nawierzchni do 115 kN/oś).

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wartość kwalifikowalna projektu to 11 494 252,87 Euro.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10 mln Euro, co stanowi 87% wartości środków kwalifikowalnych projektu.

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE oraz Federację Rosyjską.